Legea vânzării terenurilor agricole: Normele de aplicare, publicate în Monitorul Oficial

Legea vânzării terenurilor agricole: Normele de aplicare, publicate în Monitorul Oficial
08/02/2021

Legea vânzării terenurilor agricole din extravilanul localităților – de astăzi complet funcțională. Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014, modificată anul trecut prin Legea 175/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial astăzi, luni –  8 februarie, făcând complet funcțională legislația națională privind vânzarea suprafețelor agricole.

Legea vânzării terenurilor agricole din extravilanul localităților – de astăzi complet funcțională. Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 17/2014, modificată anul trecut prin Legea 175/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial astăzi, luni –  8 februarie, făcând complet funcțională legislația națională privind vânzarea suprafețelor agricole.

Vă recomandăm să citiți și articolul: Vânzarea terenurilor agricole 2021. Cum vinzi și cumperi pământ după noua lege

Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă pune la dispoziție setul de norme în format PDF (descărcați AICI) și integral, mai jos:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, din 26.10.2020

În vigoare de la 08 februarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 08 februarie 2021. Formă aplicabilă la 08 februarie 2021.

Art. 1. – Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, ofertele de cumpărare, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea Registrului unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan.

Art. 2. – În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(i) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;

(ii) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;

(iii) preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;

(iv) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;

(v) preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;

(vi) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;

(vii) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S.;

Art. 3. – Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, primăriile au următoarele atribuții:

Art. 4. – (1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuții principale:

(2) Structura centrală are următoarele atribuții principale:

Art. 5. – (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

(2) Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.

(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.

(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum și A.D.S. dosarul ce conține toate documentele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

(5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate și depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.

(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.

(7) Modelul notificării preemptorilor de către primării este prevăzut în anexa nr. 1D.

Art. 6. – (1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E.

(2) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I – coproprietari, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv – depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

(3) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang II – proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii – depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

(4) În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, prioritate la cumpărarea acestor terenuri o au proprietarii acestor investiții.

(5) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang III – proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării – trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(6) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, având ca obiect terenul agricol cu două sau toate laturile egale, prioritate la cumpărare are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).

(7) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III – proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane fizice:

(8) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III – proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane juridice:

(9) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang IV – tinerii fermieri – trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(10) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016:

(11) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang V – Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora – depun documentele prevăzute la alin. (8) lit. a) –e) și i), în completarea cărora se depune decizia motivată privind destinația strict necesară cercetării agricole a terenului ce face obiectul vânzării.

(12) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang VI – persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine – depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:

Art. 7. – (1) În situația în care vânzătorul nu a solicitat afișarea ofertei de vânzare la primărie, iar calitatea de cumpărător este deținută de persoanele menționate la art. 20 alin. (2) din lege, la încheierea contractelor de vânzare nu se solicită prezentarea avizelor prevăzute de lege.

(2) În situația în care vânzătorul a solicitat afișarea ofertei de vânzare, persoanele menționate la art. 20 alin. (2) din lege pot exercita dreptul de preempțiune, caz în care contractul de vânzare se încheie cu solicitarea avizelor prevăzute de lege.

Art. 8. – (1) În cazul în care niciun preemptor nu își manifestă intenția de cumpărare, primăria afișează procesul-verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de către potențialii cumpărători cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 41 din lege.

(2) Potențialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 41 alin. (1) și (2) din lege, în termenul prevăzut la art. 41 alin. (3) din lege, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

(3) Pentru dovedirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun următoarele documente:

(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarele cu ofertele de cumpărare, însoțite de documentele prevăzute la alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

(5) Modelul cererii de înregistrare a ofertei de cumpărare este prevăzut în anexa nr. 1F.

Art. 9. – (1) În cazul concursului dintre preemptorii din cadrul aceluiași rang, vânzătorul alege preemptorul și comunică primăriei numele acestuia.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul concursului dintre potențialii cumpărători.

(3) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, decizia vânzătorului cu privire la preemptorul sau potențialul cumpărător ales, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (2) din lege și/sau a perioadei prevăzute la art. 41 alin. (3) din lege.

(4) Înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afișare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevăzute de lege și va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, și A.D.S.

(5) Primăria emite procesul-verbal de finalizare a procedurii în termen de 10 zile de la expirarea termenul prevăzut la art. 41 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare, pe care îl eliberează, în original, vânzătorului și îl comunică, în copie, structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.

(6) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunțare la comunicarea de acceptare, se aplică prevederile art. 4 din lege.

(7) Modelul deciziei vânzătorului este prevăzut în anexa nr. 1G.

(8) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), (3), (7), (8), (10) și (11) și art. 7 alin. (3) se depun în trei exemplare.

(9) Depunerea documentelor se poate realiza și în sistem electronic sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației aplicabile în domeniu.

Art. 10. – (1) Structura centrală cu atribuții în domeniu pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor și a comunicărilor de acceptare a ofertelor, pe site-ul instituției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) din lege.

(2) Pe baza documentației transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune sau a ofertei de cumpărare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempțiune de către vânzător, preemptorii și/sau potențiali cumpărători, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, care se transmit vânzătorului, prin poștă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori se transmit în sistem digital/electronic cu semnătura electronică a directorul executiv bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației aplicabile în domeniu.

(4) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, întocmite de către structura centrală, se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător, în condițiile prevăzute la alin. (3).

(5) În condițiile în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), se constată nerespectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune, se va emite un aviz negativ.

(6) Avizul negativ se anulează în baza unui aviz prevăzut la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, după reluarea procedurii, sau a unei hotărâri judecătorești definitive.

Art. 11. – (1) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege se emit în conformitate cu modelele prevăzut în anexa nr. 1H.

(2) Avizele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada sa de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor.

Art. 12. – (1) În îndeplinirea dispozițiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită vânzătorului și următoarele acte, după caz:

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoțită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri:

(3) În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menționate în cuprinsul hotărârii judecătorești care ține loc de contract de vânzare sau în cuprinsul contractului de vânzare autentificat de notarul public, nu este necesară atașarea acestora la cererea de înscriere.

(4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere.

Art. 13. – (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale instituie, gestionează și administrează Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale.

(2) În vederea realizării și actualizării Registrului unic, instituțiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege au obligația de a transmite, la solicitarea structurii centrale, respectiv a structurilor teritoriale, în format electronic, datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale și actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate în extravilan structurii teritoriale, în vederea completării și actualizării Registrului unic.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încheie un protocol cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care va cuprinde categoriile de informații care se comunică, natura informațiilor, regimul de procesare și acces în spațiul public a acestor informații, având în vedere prevederile legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, privitoare la actele translative de proprietate și documentele cadastrale, care se publică pe site-ul oficial al acestor instituții.

Art. 14. – Anexele nr. 1A–1H fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

(1) – Model – – Formular pentru persoane fizice –

CERERE pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului

 

 

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afișarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Am cunoștință despre existența următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra ofertei mele de vânzare:

□ preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv . . . . . . . . . .;

□ preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții . . . . . . . . . .;

□ preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare,………. ;

□ preemptori de rang IV: tinerii fermieri . . . . . . . . . .;

□ preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora……….;

□ preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine . . . . . . . . . .;

□ preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului . . . . . . . . . . .

Declar că sunt proprietar al terenului în suprafață de . . . . . . . . . . ha situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . . care face obiectul ofertei de vânzare.

Declar că:

– terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da □ Nu □;

– terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □;

– am cunoștință și am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

În susținerea cererii, depun următoarele acte doveditoare:

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.

– Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.

– Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calității de împuternicit.

 

(2) – Model – – Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului –

CERERE pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului

 

 

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afișarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Am cunoștință despre existența următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra ofertei mele de vânzare:

□ preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv . . . . . . . . . .;

□ preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții . . . . . . . . . . ;

□ preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare,………. ;

□ preemptori de rang IV: tinerii fermieri . . . . . . . . . .;

□ preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora:……….;

□ preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine . . . . . . . . . . ;

□ preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului . . . . . . . . . . .

Declar că terenul în suprafață de . . . . . . . . . . ha situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., care face obiectul ofertei de vânzare aparține . . . . . . . . . . .

Declar că:

– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da □ Nu □;

– terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □;

– am cunoștință și am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

În susținerea cererii depun următoarele acte doveditoare:

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 

(1) – Model – – Formular pentru persoane fizice –

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata1), . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., având adresa de comunicare în: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de . . . . . . . . . . (ha), la prețul de (*) . . . . . . . . . . (lei)

1) Se completează numele și prenumele proprietarului terenului.

Condițiile de vânzare2) sunt următoarele: . . . . . . . . . .

2) Se va completa în cifre și litere.

Date privind identificarea terenului

 

3)

Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4) Se completează cu „X” rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.

 

(2) – Model – – Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului –

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subscrisa1), . . . . . . . . . ., CIF/CUI . . . . . . . . . ., având adresa de comunicare în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de . . . . . . . . . . (ha), la prețul de (*) . . . . . . . . . . (lei).

Condițiile de vânzare2) sunt următoarele: . . . . . . . . . .

2) Se va completa în cifre și litere.

Date privind identificarea terenului

 

3)

Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4) Se completează cu „X” rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.

 

LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

– Model –

 

 

LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. . . . . . . . . . . depuse de . . . . . . . . . ., în calitate de vânzător, pe baza evidențelor deținute la nivelul primăriilor și a informațiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificați următorii preemptori:

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Model – – Formular –

 

NOTIFICARE PREEMPTORI

 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință………., CNP/CIF………. (*), nr. înregistrare………. (**) în calitate de………., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în: localitatea………., str……….. nr……….., bl……….., sc……….., et……….., ap……….., județul/sectorul………., codul poștal………., e-mail………., tel……….., Oferta de vânzare nr……….. din data de………., depusă de………., privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de………. (ha), nr. cadastral………., nr. carte funciară………., nr. tarla………. nr. parcelă………., categorie de folosință………., la prețul de………. (lei), afișată la sediul/site-ul………. Primăriei………., județul……….

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

– Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat în lista preemptorilor.

 

(1) – Model – – Formular pentru persoane fizice –

COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule primar,

localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafață de . . . . . . . . . . ha, identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., afișată în data de . . . . . . . . . . la sediul Primăriei . . . . . . . . . . .

Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) . . . . . . . . . . lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)

În susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.

– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.

 

(2) – Model – – Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului –

COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

 

 

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

având număr de ordine în registrul comerțului . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de . . . . . . . . . . ha, identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., făcută de . . . . . . . . . . și afișată în data de . . . . . . . . . . la sediul Primăriei . . . . . . . . . . .

Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) . . . . . . . . . . lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)

În susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.

 

(1) – Model – – Formular pentru persoane fizice –

CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule primar,

localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafață de . . . . . . . . . . ha, identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., și afișată în data de . . . . . . . . . . la sediul Primăriei . . . . . . . . . . .

Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) . . . . . . . . . . lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)

În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.

– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.

 

(2) – Model – – Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului –

CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule primar,

având număr de ordine în registrul comerțului . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .,

prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de . . . . . . . . . . ha, identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., făcută de . . . . . . . . . . și afișată în data de . . . . . . . . . . la sediul Primăriei . . . . . . . . . . .

Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) . . . . . . . . . . lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)

În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTE:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

– Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.

 

(1) – Model – – Formular –

DECIZIA persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător

 

Stimată doamnă/Stimate domnule primar,

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., având domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . . (ha), nr. cadastral . . . . . . . . . .la prețul de (*) . . . . . . . . . . (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare/oferta de cumpărare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . depusă de domnul/doamna . . . . . . . . . ., prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTĂ:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

 

(2) – Model – – Formular –

DECIZIA persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător

 

Stimată doamnă/Stimate domnule primar,

Subscrisa, . . . . . . . . . ., CIF/CUI . . . . . . . . . ., J. . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., având sediul social/secundar în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., reprezentată de domnul/doamna . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . . (ha), nr. cadastral . . . . . . . . . . la prețul de (*) . . . . . . . . . . (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare/oferta de cumpărare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . depusă de domnul/doamna . . . . . . . . . . prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

 

NOTĂ:

– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

 

(1) – Model –

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Structura centrală/Structura teritorială

 

AVIZ FINAL Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere oferta de vânzare depusă de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune,

se emite

 

AVIZ FINAL

în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru . . . . . . . . . ., în calitate de preemptor . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., tarlaua . . . . . . . . . ., parcela . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., în următoarele condiții:

– suprafața de teren agricol care face obiectul vânzării . . . . . . . . . . hectare;

– prețul de vânzare . . . . . . . . . . lei.

 

 

(2) – Model –

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Structura centrală/Structura teritorială

 

AVIZ Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere oferta de vânzare depusă de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condițiilor de către potențialul cumpărător,

se emite

 

AVIZ

în vederea încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru numitul/numita/subscrisa . . . . . . . . . ., CNP/CIF . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., tarlaua . . . . . . . . . ., parcela . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., în următoarele condiții:

– suprafața de teren agricol care face obiectul vânzării . . . . . . . . . . ha;

– prețul de vânzare . . . . . . . . . . lei.

 

 

(3) – Model –

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Structura centrală/Structura teritorială

 

AVIZ NEGATIV Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

În temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere oferta de vânzare depusă de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .,

ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege, s-au constatat următoarele:

în fapt . . . . . . . . . .

în drept . . . . . . . . . .

se emite

 

AVIZ NEGATIV

încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru . . . . . . . . . ., în calitate de preemptor/potențial cumpărător . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității . . . . . . . . . ., tarlaua . . . . . . . . . ., parcela . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . ., făcută de . . . . . . . . . .

Prezentul aviz poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

Citește articolul complet în sursa agrointel.ro | agricultură

Știri relevante